Rajd Flagi

Regulamin

IV JÓZEFINKOWEGO SAMOCHODOWEGO RAJDU FLAGI*

Data
03 maja 2019r
Organizator:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Komandor honorowy:
Marian Szkudlarek
Komandor rajdu:
Tomasz Duszczak
Konferansjer:
Marcin Wojcieszak
Opracowanie trasy:
Anna Wojcieszak
Weryfikacja trasy:
wybitni fachowcy
Obsługa techniczna rajdu:
 rajdy.wpobiedziskach.pl
Oprawa graficzna rajdu:
„TINTO” Joanna Piotrowska

Relację z wydarzenia zarejestruje Swarzędzka Telewizja Kablowa

Ramowy program imprezy*:

Baza rajdu (start): Namiot przy pływalni WODNY RAJ w Swarzędzu, ul. Kosynierów 1.

Meta rajdu: Wiata przy kościele w Wierzenicy.

Parkujemy na nowym parkingu przy zbiegu ul. Św. Marcina i Kosynierów.

10.00 – 10.30
przyjmowanie załóg
10.30 – 11.00
odprawa zawodników
ok.  11.00
start pierwszej załogi na trasę I odcinka rajdu
ok.  13.00
przyjazd pierwszej załogi na metę I odcinka rajdu

PRZERWA NA KAWĘ – 30 minut

ok.  13.30
start pierwszej załogi na trasę II odcinka rajdu
ok.  15.00
przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu

POSIŁEK RAJDOWY

ok. 17.30
ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

* – przedstawiony program ma charakter orientacyjny i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w podanych przedziałach czasowych

Uczestnictwo w imprezie jest nieodpłatne, liczba załóg mogących wziąć udział  w rajdzie zostaje ograniczona ze względów organizacyjnych do 50. Zgłoszenia wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej rajdu będą przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania limitu załóg. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest zamieszczenie na liście startowej.

Punktacja

BRAK WIZY PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
100 pkt.
FAŁSZYWA WIZA PUNKTU KONTROLI PRZEJAZDU
60 pkt.
SPÓŹNIENIE NA METĘ – ZA KAŻDĄ MINUTĘ
5 pkt.
MAKSYMALNY LIMIT SPÓŹNIEŃ
15 minut na każdy odcinek rajdu.
ZA PRZEKROCZENIE LIMITU  SPÓŹNIEŃ
2000 pkt.

SAMOCHODOWE PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE (PS):

ZA KAŻDE 0,1 sek
0,01 pkt.
ZA PRZEWRÓCENIE PACHOŁKA
5 pkt.
ZA PRZEKROCZENIE LINI METY
5 pkt.
ZA BŁĘDNE PRZEJECHANIE PS
20 pkt
ZA NIE WYSTARTOWANIE DO PS
100 pkt

PRZEKRACZANIE DOZWOLONYCH PRĘDKOŚCI, ŁAMANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I STWARZANIE ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM  W CZASIE POKONYWANIA TRASY RAJDU GROZI KARĄ DYSKWALIFIKACJI !!!!!!

PRÓBY ZRĘCZNOŚCIOWE
według osobnej punktacji

Organizator udostępnia numer telefonu ratunkowego dla zawodników w przypadku zagubienia się na trasie.

Wykorzystanie numeru telefonu ratunkowego (za każde połączenie)……..20 pkt.

W klasyfikacji generalnej wszystkich elementów rajdu wygrywa załoga, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych na trasie.

Punktami Kontroli Przejazdu sprawdzającymi poprawność przejazdu trasy przez uczestników rajdu mogą być:

– kartki formatu A4 z liczbą, cyfrą lub literą umieszczone po prawej stronie drogi
– zdjęcia – widoczne przez przednią szybę samochodu
– odpowiedzi na zadania z trasy
– lub inne

O rodzajach zastosowanych Punktów Kontroli Przejazdu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora przed wystartowaniem na trasę rajdu.

Punkty Kontroli Przejazdu należy wpisać do KARTY DROGOWEJ w kolejności ich występowania na trasie i za każdym razem, gdy pojawiają się podczas przejazdu.
Karta drogowa jest jedynym dokumentem sprawdzającym poprawność przejazdu trasy przez załogę, dlatego jakiekolwiek zmiany, skreślenia i poprawki traktowane będą przez Komisje Obliczeń jako błąd w przejeździe trasy.

Miejsce wywieszenia wyników prowizorycznych zostanie podane podczas odprawy.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom.
Wszelkie formy komunikowania się między załogami oraz z osobami trzecimi są zabronione.
Za załogę uważa się kierowcę i pilota. Osoby dodatkowe w pojeździe uczestniczą w wydarzeniu, jednak traktowane są jako osoby towarzyszące.
Zgłoszony przed startem skład załogi nie może ulec zmianie.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy.

Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy organizatora, osób oficjalnych występujących w konkursie i innych uczestników.

Wszystkie próby zręcznościowe wykonujemy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

Materiały reklamowe dostarczone przez Organizatora muszą zostać zamieszczone według jego wskazówek na pojeździe pod rygorem 100 pkt. karnych w przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia.

Całość imprezy będzie rejestrowana i dokumentowana fotograficznie oraz filmowo. Biorąc udział w wydarzeniu akceptują Państwo powyższy regulamin wyrażając jednocześnie zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku w publikacjach informacyjnych i reklamowych organizatorów oraz sponsorów.

*Stan na 01 kwietnia 2019 roku, zapisy regulaminu mogą ulec zmianie.

rajd flagi_2016-02